Loading...
Általános Szerződési Feltételek

Az utazási szerződés létrejött Pegazus’76 Kft, továbbiakban Szolgáltató (székhelye és levelezési címe: 1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 30. tel.: +3630 275 8462, adószám: 25847680-2-43, e-mail: pegazus76.hu@gmail.com) illetve a résztvevő között.  
A résztvevő megrendeli a Szolgáltató által szervezett utazást, az utazás részletes leírása, illetve a Szolgáltató honlapja szerint, a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel.
A Szolgáltató biztosítja az utazással összefüggésben szükséges egyéb és különleges tudnivalókat a részvételi jegy (voucher), vagy a Szolgáltató által az utazáshoz átadott tájékoztató tartalmazza. Szolgáltató vállalja, hogy az utazási programjában foglalt szolgáltatásokat az általánosan elvárható magas szinten biztosítja, valamint a szerződésben foglalt szolgáltatások igénybevételére jogosító úti okmányokat (részvételi jegy) legkésőbb az indulás előtt 1 nappal a Résztvevőnek rendelkezésére bocsátja. A részvételi jegy kibocsátásának feltétele: a teljes részvételi díj befizetésének megtörténte.
A részvételi díj a Szolgáltató által meghatározott szolgáltatásokat tartalmazza. A részvételi díj kiegészíthető az alábbi tételekkel, amelyekről Szolgáltató a szerződés megkötése előtt részletes információval szolgál:
                Baleset-, betegség-, poggyász- és útlemondási biztosítás díja.
                Fakultatív programok részvételi díja.
                Egyéb: külön programok részvételi díja stb.               
Fizetési és lemondási feltételek:
Jelentkezéskor a teljes részvételi díj fizetendő.
Résztvevő az utazás megkezdése előtt a szerződéstől bármikor elállhat. A lemondást kizárólag írásban kell eljuttatni a Szolgáltatónak.
Amennyiben a Résztvevő az utazást lemondja, az alábbi mértékű lemondási költségek kerülnek levonásra:
- Az utazástól számított 24 órán kívüli lemondás esetén a Szolgáltató a befizetett összeg 100%-át visszafizeti.
- Az utazástól számított 24 órán belüli lemondás esetén a Szolgáltató a befizetett összeg 50 %-át visszatartani jogosult.
- Az utazástól számított 5 órán belüli lemondás esetén a Szolgáltató a befizetett összeg 100 %-át visszatartani jogosult.
 
A Szolgáltató legkésőbb az utazás megkezdése előtt 7 nappal, írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, egyidejűleg az addig befizetett részvételi díj visszafizetésével, vagy helyettesítő szolgáltatás nyújtásával. Társas/csoportos utazás esetén a Szolgáltató egyoldalúan elállhat az utazási szerződéstől, amennyiben a meghirdetett utazásra jelentkezők létszáma nem éri el a 15 főt, és erről Résztvevőt az utazás megkezdése előtt 3 nappal értesíti.
 
A részvételi díj forintban vagy euróban fizetendő, a Szolgáltató irodájában, készpénzben, vagy átutalással a Szolgáltató MKB Banknál vezetett HU36 10300002-10675566-48820011 számú (euro) vagy HU31 10300002-10675566-49020018 számú (forint) számlájára. A Szolgáltató részvételi díjat akkor tekinti befizetettnek, ha az a számláján jóváírásra került.
A részvételi díj részben, vagy egészben a Szolgáltató által kibocsátott utazási csekkel is kiegyenlíthető.
A Szolgáltató egyoldalúan jogosult a részvételi díj módosítására, ha a megrendelt utazással kapcsolatos szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket), az utazás során biztosított részszolgáltatások díja emelkedett, vagy a forint árfolyama a teljes részvételi díj befizetésének időpontjában érvényes árfolyamhoz képest 8%-ot meghaladóan változott. A díjemelésről – és annak indokáról - a Szolgáltató legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 5 napon belül értesíti a Résztvevőt.
 
Ha a Szolgáltató az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani. A szerződésszegéssel okozott igazolt kárt a Szolgáltató megtéríti, de mentesül a kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
A Szolgáltató az utazási szerződés nem teljesítéséből, illetve hibás teljesítéséből eredő károkért legfeljebb a részvételi díj kétszerese összegéig felel.
A Szolgáltató nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha Résztvevő saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe valamilyen szolgáltatást, vagy részszolgáltatást.
Résztvevő az utazási szerződés hibás teljesítésére vonatkozó kárigényét csak írásban, az utaskísérőnél, vagy a helyszíni szolgáltatónál bejelentett, helyszínen felvett jegyzőkönyv egy példányának becsatolásával kezdeményezheti a hazaérkezést követő 8 napon belül.
Az utazás során, amennyiben a szerződött feltételektől eltérő teljesítés a Résztvevőnek felróható okból következik be, Résztvevő kártérítési igénnyel nem léphet fel.
Az utazás során a Résztvevő által harmadik személynek okozott kárért a Résztvevő közvetlenül felel.
A Résztvevő poggyászának őrzéséről és felügyeletéről az utazás során a Résztvevő gondoskodik.
A Szolgáltató kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből adódó jogos igények rendezésére.
Jogvita esetén a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.


Nyilatkozom arról, hogy a megrendelt szolgáltatásokat nem számlázom tovább, azaz végfelhasználóként veszem igénybe. Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató javasolja utazási biztosítás kötését, melyre az utazás megkezdéséig lehetőséget biztosít.
 
Jelen szerződés megfelel a 90/314/EGK tanácsi irányelvben foglaltaknak.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felekre a Polgári Törvénykönyv, valamint az utazási szerződésekről szóló 281/2008 (XI.28.)Korm.  rendeletben foglaltak, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv., valamint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv. rendelkezései az irányadók.
A befizetéssel egyidejűleg megrendelem a szolgáltatásokat, illetve a fizetési és lemondási feltételeket elfogadom.

Budapest,  2017.9.01                                                                          
Pegazus 76 Kft